ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นไทยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสำนึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ปัจจุบันได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก มี 7 คณะ ได้แก่  คณะพยาบาลศาสตร์    คณะรัฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะบริหารงานธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ งานการเงินและบัญชีได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทำงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพในงานและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้วยเป้าหมายดังกล่าว กองการเงินและบัญชี จึงต้องทำการปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูประบบ การบริหารงานการเงินและบัญชีของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการบริหารงานที่รวดเร็ว คล่องตัวทันสมัย นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้บริการอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกันแก่ผู้มาใช้บริการ นับแต่กองการเงินและบัญชีได้ทำการปฏิรูประบบงานให้บริการทางด้านการเงินและบัญชีที่ผ่านมายังไม่เคยมีการศึกษาว่าการปฏิรูปดังกล่าวมีประสิทธิภาพเพียงใด การวัดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการด้านการเงินและบัญชีจะเป็น การประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของงานการเงินและบัญชีได้ส่วนหนึ่ง

          ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดทำในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในงานการเงินและบัญชี ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบการให้บริการ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง “ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเงินและบัญชีของผู้รับบริการในมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ”เพื่อจะได้นำผลการวิจัยที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ พัฒนาระบบการให้บริการของเจ้าหน้าที่    ให้มีประสิทธิภาพตลอดจนให้ผู้รับบริการเกิด ความพึงพอใจมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยเจาะจงศึกษาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีโดยตรง ประกอบด้วย ด้านการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ ด้านสถานที่ และด้านการอำนวยความสะดวก

เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีกฎ ระเบียบข้อกำหนด และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ประกอบกับต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนนั้นย่อมมีความยุ่งยากซับซ้อนแตกต่างกัน จึงได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชีขึ้น โดยมีการศึกษา และรวบรวมข้อมูลจากกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดตามมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติด้านบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

สำนักงานอธิการบดี จัดตั้งตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 วันที่ 8 มีนาคม 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2549 วันที่ 3 สิงหาคม 2549 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี เป็น 2 กอง คือ 1) กองกลาง และ 2) กองนโยบายและแผน

ปัจจุบันงานการเงินและบัญชี สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้แบ่งส่วนงานภายในดังนี้   

1) งานบริหารทั่วไป

2) งานการเงิน

3) งานบัญชี

 80 ยอดจำนวนคนเข้าชมทั้งหมด,  1 ยอดจำนวนคนเข้าชมวันนี้