ติดต่อเรา

งานการเงินและบัญชี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

 การเงิน โทรศัพท์ 044-815111 ต่อ 6104 และ6108

บัญชีโทรศัพท์ 044-815111 ต่อ 6103

 277 ยอดจำนวนคนเข้าชมทั้งหมด,  3 ยอดจำนวนคนเข้าชมวันนี้