ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา   ถูกต้อง รวดเร็ว  โปร่งใส  เต็มใจให้บริการ

วิสัยทัศน์

         งานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นหน่วยงานที่มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณและการเงินที่ดี ตลอดจนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อการขอใช้ข้อมูลทางการเงินที่เป็นปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

          1. สนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้หลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

          2. มีระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลังเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานและการเผยแพร่ข้อมูลแก่หน่วยงานภายในและภายนอก

          3. บริหารและจัดการด้านการเงินด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล

 86 ยอดจำนวนคนเข้าชมทั้งหมด,  1 ยอดจำนวนคนเข้าชมวันนี้